Laden

Datum: 23 januari 2020

Versie: 1

 

Artikel 1 Definities

1.1. Linksbuilding.nl | Tria Automatisering is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt het adviseren en ondersteunen van Partijen op het gebied van informatietechnologie.

1.2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Linksbuilding.nl en Linksbuilding.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4.

1.3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Aanbieding’ verstaan: een voorstel tot gebruikmaking van de Diensten tegen een bepaald tarief.

1.4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: het bestellen en plaatsen van links en advertenties op het door Linksbuilding.nl aangeboden platform. 

1.5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Linksbuilding.nl en Opdrachtgever, waaronder begrepen overeenkomst met betrekking tot de koop en levering van diensten, een en ander in meest ruime zin.

1.6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website https://www.linksbuilding.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

2.1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Linksbuilding.nl gesloten Overeenkomst waarbij Linksbuilding.nl Diensten aanbiedt of levert.

2.2. Linksbuilding.nl heeft het recht om ten alle tijden deze Algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zal Linksbuilding.nl de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Deze wijzingen in de Algemene voorwaarden zijn per direct geldig en van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten.

2.3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Linksbuilding.nl overeengekomen.

2.4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen op de Website, waaronder de uitingen van Linksbuilding.nl die te maken hebben met de Diensten van Linksbuilding.nl, zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van een bestelling op de Website door Opdrachtgever. Linksbuilding.nl behoudt zich daarbij het recht voor om bestellingen niet te accepteren zonder opgaaf van reden.

3.3. Opdrachtgever kan tevens contact opnemen met Linksbuilding.nl via de Website of e-mail voor een van de aangeboden Diensten. Linksbuilding.nl zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
3.4. Als Linksbuilding.nl een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Linksbuilding.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Linksbuilding.nl dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Linksbuilding.nl deze schriftelijk bevestigd.

3.6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Linksbuilding.nl.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Linksbuilding.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

4.2 Met inachtneming van het bepaalde in de prijs, Aanbieding en Algemene voorwaarden dient de Opdrachtgever de Diensten af te nemen. Het is niet toegestaan dat de Opdrachtgever diensten gebruikt in strijd met het bepaalde van de aangegeven prijs, aanbieding en Algemene voorwaarden, relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, fatsoensnormen en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer beaamt.

4.3. Linksbuilding heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4. De Opdrachtgever mag nooit links plaatsen naar websites die (mogelijk):

 1. schadelijke software of virussen bevatten;
 2. illegale muziek en/of films bevatten;
 3. druggerelateerd zijn;
 4. alcohol gerelateerd zijn;
 5. erotisch van aard zijn;
 6. onrechtmatige uitlatingen bevatten, die kwetsend, aanstootgevend of discriminerend kunnen zijn. Daarnaast is het niet toegestaan om politieke en racistische links te gebruiken;
 7. inbreuk maakt op rechten, waaronder mede begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden, onrechtmatig een merknaam te gebruiken/misbruiken;
 8. een negatief effect kunnen hebben op derden. Hieronder wordt verstaan, maar niet uitsluitend, links naar negatieve reviews, nieuwsberichten etc.

                Onder gerelateerd wordt verstaan, maar niet uitsluitend, verkoop, stimulering, productie.

4.5 Het standaard template, dat door Linksbuilding.nl beschikbaar zal worden gesteld, dient gebruikt te worden indien Opdrachtgever kiest voor de Dienst ‘link importeren’.

4.6. Voor de wijze waarop het standaard template, zoals genoemd staat in artikel 4.5., wordt ingevuld en aangeleverd is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Voor het op een foutieve wijze invullen van het standaard template door de Opdrachtgever is Linksbuilding.nl niet verantwoordelijk.

4.7. Links importeren is een geautomatiseerd proces en zal altijd uit worden gevoerd op de wijze waarop het tabblad ‘’links’’ in is gevuld. Het is niet mogelijk om de tabbladen ‘’aantekeningen’’ en ‘’rubrieken’’ te gebruiken om instructies te geven aan Linksbuilding.nl omdat deze niet worden meegenomen bij het importeren.

4.8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Linksbuidling.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Linksbuilding.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4.9. Linksbuilding.nl behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Linksbuilding.nl en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

5.2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke Algemene voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.

5.3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Linksbuilding.nl op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Linksbuilding.nl en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

6.1. Linksbuilding.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de Algemene voorwaarden niet naleeft, sprake is van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard of strekking alsmede van principiële aard dan wel andere zwaarwegende redenen ter interpretatie van Linksbuilding.nl.

6.2. Verwijdering en opschorting, als genoemd in artikel 6.1, van de geleverde Diensten laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen Diensten te betalen onverlet.

6.3. Linksbuilding.nl is gerechtigd onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze, de uitvoering van de Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de overeenkomst volledig te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden in geval Opdrachtgever, niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan één of meerdere voorwaarden zoals wij ze vermelden in deze Algemene voorwaarden.

 

Artikel 7 Garanties en vrijwaring

5.1. Alle geplaatste links bij Linksbuilding.nl moeten, alsmede de inhoud van de websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst, voldoen aan het bepaalde voor de prijs, Aanbieding en Algemene voorwaarden, relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, fatsoensnormen en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer beaamt. Dit dient door de Opdrachtgever gegarandeerd te worden. Linksbuilding.nl heeft hierbij het recht om de Diensten die niet aan de Algemene voorwaarden voldoen te weigeren. In dat geval blijft de Opdrachtgever jegens Linksbuilding.nl gehouden om de links te betalen.

5.2. Het is aan de Opdrachtgever om te garanderen dat er geen links geplaatst worden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, die de werking van de door Linksbuilding.nl aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.

5.3. Websites waar de geplaatste links naar verwijzen moeten voldoen aan wet- en regelging, waaronder het gebruik van cookies. Het is aan Opdrachtgever om dit te garanderen.

5.4. Opdrachtgever vrijwaart Linksbuilding.nl voor alle schade en/of claims van derden verband houdende met of voorvloeiende uit:

 1. gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever;
 2. handelen en/of nalaten van Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

Opdrachtgever stelt Linksbuilding.nl in bovenstaande gevallen schadeloos voor kosten (waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand), schaden en interesten die als gevold hiervan ontstaan. Voor eventuele vorderingen van toezichthouders en derden zullen deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden. Persoonsgegevens van Opdrachtgever zullen onder zijn akkoord worden vrijgegeven op verzoek van de gedupeerde. Dit is ten alle tijden ter beoordeling van Linksbuilding.nl.

5.5. Er wordt geen enkele garantie geleverd door Linksbuilding.nl op haar Diensten.

5.6. Er wordt geen enkele garantie geleverd op het effect van de Diensten door Linksbuilding.nl. Eventuele SEO Metrics zijn slechts indicatoren en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 8 Levering/ uitvoering Diensten

8.1. De Opdrachtgever krijgt direct bij bestelling van de Diensten de mogelijkheid om de wijze waarop zij de Diensten willen gebruiken in te vullen. Levering vindt dus direct plaats na betaling door Opdrachtgever via het online betaalsysteem. Het is aan de Opdrachtgever zelf om te bepalen of en wanneer links geplaatst worden, welke links geplaatst worden en voor hoelang links geplaatst worden.

8.2. Daarnaast mag de levering van de Diensten aan de Opdrachtgever mag door Linksbuilding.nl geheel of gedeeltelijk op worden geschort omdat Linksbuilding.nl hier het recht voor heeft. Dit is in het geval dat Opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder de prijs, Aanbieding of Algemene voorwaarden. Linksbuilding.nl moet hier kosten voor in rekening brengen bij Opdrachtgever. Dit zijn de kosten die Linksbuilding.nl moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.

 

Artikel 9 Tarieven en Betaling

9.1. Vermelde tarieven zijn geldig zoals te vinden op Linksbuilding.nl

9.2. Linksbuilding.nl heeft het recht de tarieven te herzien.

9.3. Opdrachtgever zal de vermelde tarieven betalen, op de aangewezen wijze, voor de door Linksbuilding.nl geleverde Diensten. Alle vermelde tarieven die te vinden zijn op Linksbuilding.nl zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

9.4. Betalingen dienen uit te worden gevoerd via het online betaalsysteem van Linksbuilding.nl.

9.5. Facturen worden digitaal verstuurd. Opdrachtgever moet het juiste e-mailadres naar Linksbuilding.nl sturen zodat het factuur naar het juiste e-mailadres verzonden kan worden.

9.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om op enige wijze de verschuldigde bedragen aan Linksbuilding.nl te verrekenen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Linksbuilding.nl is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

10.2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Linksbuilding.nl nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Linksbuilding.nl enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.

10.3. Linksbuilding.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.

10.4. Linksbuilding.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

10.5. Indien Linksbuilding.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Linksbuilding.nl met betrekking tot haar Diensten. Linksbuilding.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

10.6 De aansprakelijkheid van Linksbuilding.nl is beperkt tot heruitvoering van Diensten.

10.7 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Linksbuilding.nl

10.8 Op welke manier er gebruik wordt gemaakt van de Diensten van Linksbuilding.nl is te bepalen door Opdrachtgever. De vindbaarheid van de website op online zoekmachines als Google.nl is beïnvloedbaar door de wijze waarop van de Diensten gebruik wordt gemaakt door Opdrachtgever. De Opdrachtgever plaatst daarom geen links van derden (tenzij zij hiertoe gemachtigd is) en vrijwaart Linksbuilding.nl volledig voor geleden schade en eventuele dalingen in zoekopdrachten of sancties van derden.

10.9 Aan de manier waarop deel wordt genomen aan linkuitwisselingsprogramma’s stellen online zoekmachines voorwaarden. Linksbuilding.nl is niet aansprakelijk voor de ongeoorloofde linkbuilding. Linksbuilding.nl is niet aansprakelijk wanneer Opdrachtgever op dermate wijze gebruik maakt van de Diensten van Linksbuilding.nl die in strijd zijn met reglementen van derden. Linksbuilding.nl kan bij Opdrachtgever eventuele schade verhalen.

10.10 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Linksbuilding.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

11.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van het personeel van Linksbuilding.nl of een derde, abnormale weesomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog,  het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, downtime, of het opheffen van een door een derde beheerde webpagina.  

11.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

11.4 Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval is Linbkbuilding.nl niet gehouden tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen. Daarnaast is Linksbuilding.nl niet gehouden enige door de Opdrachtgever als gevolg van de situatie van overmacht gelden geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 12 Duur

12.1. Opdrachtgever geeft zelf aan voor hoelang hij de Overeenkomst wenst aan te gaan. Daarnaast moet Opdrachtgever zelf indienen binnen welk termijn de links online geplaatst worden. 

 

Artikel 13 Intellectuele Eigendomsrechten

13.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Linksbuilding.nl in het kader van de Dienst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Linksbuilding.nl. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever verleent Linksbuilding.nl aan de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van de Dienst een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar recht tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.

13.2. Bij de Opdrachtgever blijven de intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Opdrachtgever aan Linksbuilding.nl versterkt in het kader van de Dienst berusten.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Linksbuilding.nl voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op de Diensten en de daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 14 Geheimhouding

14.1. Met betrekking tot vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie verstrekt door de andere Partij tijdens de totstandkoming en duur van de Diensten moeten Partijen geheimhouding in acht nemen. Deze verplichting duurt ook na afloop van de Diensten van Linksbuilding.nl voort.

14.2. Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij mogen Partijen geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie openbaren.

14.3. Bovenstaande geheimhoudingsplichten bestaan niet indien en voor zover;

 1. Een partij wordt verplicht tot openbaarmaking op grond van een wettelijke regeling of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie;
 2. De informatie ten tijde van de openbaarmaking onderdeel vormt van het publieke domein en algemene bekendheid geniet;
 3. Ten tijde van de openbaarmaking aan de andere Partij deze informatie reeds in het bezit was van deze Partij, of door deze Partij zelfstandig is ontwikkeld, zonder gebruik te maken van de verstrekte informatie;
 4. Opdrachtgever in strijd handelt met wet en regelgeving, deze Algemene voorwaarden en/of onrechtmatig handelt. In dat geval kunnen gegevens vrij worden gegeven aan gedupeerde. Dit ten alle tijden ter interpretatie van Linksbuilding.nl.

 

Artikel 15 Overige bepalingen

15.1. Linksbuilding.nl plaatst mogelijk cookies bij het aanmaken van een account door Opdrachtgever. In het cookiestatement op de website is alle informatie over cookies terug te vinden die geplaatst zullen worden.

15.2. De rechtsverhouding tussen partijen wordt bepaald door de inhoud van de Diensten en de Algemene voorwaarden.

15.3. Bij de uitvoering van de diensten mag Linksbuilding.nl naar eigen inzicht derden inschakelen.

15.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linksbuilding.nl is het niet toegestaan dat de Opdrachtgever zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Diensten overdraagt aan derden.

15.5. Wanneer enige bepaling van deze Algemene voorwaarden in strijd zou zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, laat dit de geldigheid van het overige deel onverlet. Partijen zullen het strijdige deel vervangen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige bepaling in acht wordt genomen.

15.6. Aan typ- en spelfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

16.1. Op deze Algemene voorwaarden en alle Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2. Geschillen voortvloeiend uit de Diensten en/of de Algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Dit is indien tussen Linksbuilding.nl en Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt.

 

Artikel 17 Identiteit van Linksbuilding

17.1 Tria Automatisering BV. | Linksbuidling.nl is in de KvK geregistreerd onder nummer 56181507. Linksbuilding.nl draagt het BTW-identificatienummer NL852008880B0. Linksbuilding.nl is statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Burgemeester Lewestraat 33 (4456 CD) te Lewedorp.

17.2 Linksbuilding is op kantoortijden te bereiken via e-mail bereikbaar via info@linksbuilding.nl.